Prijavi se
Uklanjanje gvožđa iz vode - Tehnosam home - prečišćavanje vode

Uklanjanje gvožđa iz vode

Autor: mix; Kategorija:

29.05.2023.

Kratak opis načina i uređaja za uklanjanje povećanog sadržaja gvožđa iz vode

Uklanjanje gvožđa iz vode


Nerastvoreno i rastvoreno gvožđe
Gvožđe u vodi može da bude u formi fero i feri jona. Fero forma je kada je gvožđe rastvoreno u vodi, a feri forma je kada je gvožđe u nerastvornoj formi, odnosno u obliku taloga.

Uklanjanje nerastvorenog gvožđa iz vode

Kako postoje različite forme gvožđa u vodi, različite količine gvožđa u vodi, tako je i odabir tehnologije za uklanjanje gvožđa veoma važan kako bi sve dugoročno funkcionisalo.


Filter kućišta i filter ulošci

Mehanički filteri mogu ukloniti gvožđe koje se već istaložilo u vodi. Filter kućišta sa filter ulošcima različitih poroziteta efikasno mogu ukloniti mehaničke nečistoće u vodi, kao i već istaloženo gvožđe. Gvožđe koje je rastvoreno u vodi ne može biti ukonjeno mehaničkim filterima i njima neće biti rešen problem ostajanja tragova na sanitarijama, kao ni metalni ukus vode.

Rastvoreno gvožđe

Kada je rastvoreno gvožđe u vodi u pitanju ono se prilikom točenja uopšte ne primećuje i voda je sasvim bistra. Tek kada je voda izložena atmosferskim uslovima i dođe do oksidacije gvožđa, ono prelazi u nerastvornu formu, odnosno pojavu taloga. Iako rastvoreno gvožđe nije odmah vidljivo ono i dalje stvara naslage gvožđa i daje metalni ukus vodi. Rastvoreno gvožđe se najčešće nalazi u dubljim bunarima i vodama sa manim sadržajem rastvorenog kiseonika.

Uklanjanje rastvorenog gvožđa iz vode


Omekšivači vode

Jonoizmenjivački omekšivači vode mogu efikasno ukloniti rastvoreno gvožđe u vodi kada su manje koncentracije u pitanju. Osnovna namena omekšivača vode je uklanjanje kamenca, proces zamene natrijumovih jona pozitivno naelektrisanim jonima iz vode, kao kalcijum i magnezijum. Kako je i gvožđe pozitivno naelektrisan katjon i on će biti zamenjen jonom natrijuma, a vezan na jonoizmenjivačku masu. Ipak, ukoliko su u pitanju veće koncentracije gvožđa, ono može oštetiti omekšivačku jonoizmenjivačku ispunu.

Više informacija na www.tehnosam.rs

Uređaji sa Greensand+ ispunom

Jedan od najefikasnijih načina uklanjanja rastvorenog gvožđa iz vode je njegovo prevođenje u nerastvornu formu i filtriranje nastalih taloga. Ispuna Greensand+ u kontaktu sa gvožđem i manganom ih oksidiše i prevodi u nerastvornu formu. Nerastvorna forma gvožđa i mangana se zatim zadržava na ispuni i voda je oslobođena od sadržaja gvožđa i mangana. Uređaji sa Greensand+ ispunom mogu raditi na dva načina, a odgovarajući se bira na osnovu koncentracije, uslova rada, itd... Greensand+ ispuna zahteva periodičnu regeneraciju ili kontinualno doziranje nekog oksidacionog sredstva.Uređaje za uklanjanje gvožđa - deferizatore proizvodimo od najkvalitetnijih komponenata na tržištu, sa automatskim upravljačkim ventilima Autotrol ili Clack. Potpuno su automatski i njihovim radom upravlja mikroprocesorski kontroler.

Više informacija na našoj WEB stranici www.tehnosam.rs  

Još dodatnih informacija možete naći na blogu Water Purification Blog

Izvor:Tehnosam

Loading